Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Senshi ShittenouFemale/Belarus Groups :iconkrautchan-int: Krautchan-Int
 
Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Premium Membership
Statistics 12 Deviations 2,166 Comments 7,236 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


Masato x Makoto/Nephrite x Jupiter by Ghost-MissingNo
Masato x Makoto/Nephrite x Jupiter
Masato Sanjouin/Tennou Nephrite x Makoto Kino/Sailor Jupiter

Drawn by good friend of mine at my private request (amongst two other Sailor Moon images), she allowed me to upload it here :).

It's based on the Classical Animé, where unfortunately they never meet... This was however fixed in two video games based on Classical Animé (aswell as incorporating few Manga topics not mentioned in the Animé)

One, Sailor Moon on PC-Engine is fairly enigmatic for people who don't speak Japanese, game is set in-between R, after the end of First Arc (Makaiju Aliens), right before the Second Arc (Black Moon Clan), making it Second Arc of R and Black Moon Clan Third, where Dark Kingdom is resurrected and new villain appears - Past Wiseman. There Senshi and Shitennou have to co-operate to defeat main villain, Past Wiseman. It's a Visual Novel game where you pick one of the Inner Senshi and depending on your choices they will end at the same moment.
Opening of game: www.youtube.com/watch?v=padijh…
Ending of game: www.youtube.com/watch?v=IPZ1BK…

Other, more known due to translation to English language is Another Story, RPG game set after S (or would I say, Second Arc of S?) and before Super S series, where new type of enemy, Hell Destiny composed of enigmatic Opposite Senshi, Anshar (who would later turn to be your ally) and Shaman Apsu aswell as new unclassified Monsters appears to change destiny of Sailor Senshi's past enemies (in effect, nothing from PC-Engine game ever really happened, as Shittenou would most likely aid Senshi in battle against Opposite Senshi and Shaman Apsu, having been not brainwashed by the Dark Kingdom) and convincing them to join their ranks. Eventually Ghosts of the Shittenou appears from crystals Mamoru have held (motive known from Manga), first behind him and later to Sailors to give them quest to find their crystals to help Mamoru. Thus each Inner Senshi aside Usagi/Bunny is send to region/country Tennou were Generals of, each corresponding to how Naoko Takeuchi painted them as a pair in the famous painting from the artbook.
Here is the scene: www.youtube.com/watch?v=hPQahp…
And awesome OST from it: www.youtube.com/watch?v=zYFzhI…

It's personally my favourite pairings in the series :la:, as they seems to fit in their characters too. I'm so glad he remembered her in Crystal! And that they basically confirmed it, Manga-wise, as this is what Naoko Takeuchi originally wanted to do, believing description given by her in artbook, when she painted them.

Ohh, about the thing he is giving her, when asked she said "whatever you want it to be" :XD:. "it doesnt have to be shit", "it looks like some kind of bread now that i think of it" and "romantic bread swirl" :D.

Sorry for tl;dr, but I really wanted to popularise this PC-Engine game ^^;.
Loading...
Ashur (Variant) by Ghost-MissingNo
Ashur (Variant)
Ashur, national symbol of Assyria and the Assyrian people, used in Flag of the proposed state.
Svg version: d.maxfile.ro/lwprmhivpx.svg

Originally vectored by Anon from 8chan.co/christian/ at my request, he allowed me to upload it.
Bases used: commons.wikimedia.org/wiki/Fil… and assyrianic.deviantart.com/art/…

For any use.
Proper version: ghost-missingno.deviantart.com…
Credit goes to :iconassyrianic: for the original ref.
Loading...
Ashur by Ghost-MissingNo
Ashur
Ashur, national symbol of Assyria and the Assyrian people, used in Flag of the proposed state.
Svg version: d.maxfile.ro/igolypbqzr.svg

Originally vectored by Anon from 8chan.co/christian/ at my request, he allowed me to upload it.
Bases used: commons.wikimedia.org/wiki/Fil… and assyrianic.deviantart.com/art/…

For any use.
Credit goes to :iconassyrianic: for the original ref.
Loading...

deviantID

Ghost-MissingNo's Profile Picture
Ghost-MissingNo
Senshi Shittenou
Belarus
Ĩ̢̨̗̜̗̳͈̺͔̳̯̭̳̭̮͌̂̋̽͊̍̒̎̍̂͊̓̾̀͢ ͇̩̬̮̳̫͈͉̗ͩͨ͒͗͋͑͐͋ͯͥ͡͝l̤͚͉̝̖̟̟͍͖̮̪̫̫̠͓̟͚̒̎͐̉̆̄̽̓̾̾ͭ́͆͊͐͂͠į̸̸̦̠̤̬͍̺͎̹̭͖̰̪̭̟͔͔̳̮̖̓͌͌̔̓̓ͫ͛͒̎ͨ̓̓̇̋̈́̽ͧ̀͡eͭͦ̽̈̋̈́͛̓̈́̐͗̾ͯ̍ͦͬ̌͏̴͓̜̮̩̙͇̖̣͈͇̯̲̠̪̲͙̳̲ͅk̺͈̬̖̣͚̯̜ͬ͑́̓̀͝ ̢ͤ̀ͯ͌̃̈́̍̍͗ͥͯ͐ͪ҉҉̰̟̥͖̺͓̭͇̦̤͙̘̜c̸̷̙̰̰̬͉̟͍̣͚̼̳͕͔̖͌̊ͤ̋͜a̷͈̜̫̳̩̰̱̰͑͌ͩ̈ͩͮ̃͆̄ͧ̆͢͡͡k̷ͪ̈́̓̎̓̋̑ͧ̃͂̎̇ͫ̾̓ͨͬ҉̦̞̥͖̠͕͓͙͉͎̺̠͕̙͖̺̞͜͝ͅe̷̡̹̘̖̺͉̤̺̺̥͍̺̭̼̺ͨ̋͂ͮ̄͊ͫ͐͂̀̎ͭ̽̔̈̕͡͞ş̨͚̳̥͈͕͕̳͕͙̳͙̳̯̞̰͍͓̰̺ͧͤ̽̃͛̃̂̀͌́ͩ̍̅ͩͯ̾̽͂͘͢͠ ̸̢̗͖̻̩̓̇̈̑̉ͣ̏͗̋ͨ̍͂͟͢ͅ.̷̨̢͇̻͇̩̼̱͕̺̼͕͓ͨ̎̈́͗ͧ̃̾̅͌́̀ͅ.͖̮͎̼̣̰̻̭̞̞̘̻̹͑̄ͣ͐̇ͬ̎ͨ͗ͧ́̇ͭ̅̇͐͜͠.̑̊́ͤ̾ͦͣ̆̃ͪͥͪ́̐̏̔ͤ̚͏̢̗̥̗̰͟͢.̵̻͔͖̪̱̻͎͈ͭ̎͋ͨͦ̎ͨ́ͬ̔͊͑ͩ̽ͬ͞͝.̸̠̥͎͕̯̲̣̜̖̟̩͓ͮͫ̅̌̍̎̃ͧͪͯͨͣ̕.̢̥̤͉̬̱̰͔̭͐̍ͣ͊̉̿̓̃̇ͮͥͦ̋̄̌̂̚̚̚͟͡.̳̭̯̩͎̰̩̼̱̪͉̰̑̀̊ͭ̍ͩ͛̚͞͞.̵̤̲̗̻̞͓̩̲͈̤̲̦̱͋ͭ̌̅͗͛ͪͦ̈́͊̾͠.̵̮̝͕̘̃͂ͬ͐ͨ̅̄̽ͦ͜.̨̩̲͚̬̯͎ͤͨ́͛͂̒ͭ̐ͨ̅̋.̷͍̯͙͎ͫ̽̋ͣ̓ͤ̅͝.̸̡̬̪̮̥͙̦̠͔̪̹̮̠̝̮̻̮̗͈͒̓͊͊̓ͭ͊̓ͪͫ͆̄̚͞.̨̠̬̫̠͓͇͖̒ͮ̈́̍ͨ̒̑ͯͪͣ̋̐ͫͤ̍͗̽̆̀́.̈́͂ͨͤ̈͐̋͗̐͑͗ͫ̈͗̑̀ͮ̑͞҉̨̠̩͇̻̞̼͈̪̠͉̕͜.̵͑̃̀ͫ̌҉͙̰̼̜͓̜̮͎̺̗̠͎̜̞̣̺.̸̵̟͓͖̪͇̠̮̗͖͑͊̔̏͑ͧ̓̊̀́͠.̧͒ͯ̐҉̩̻̺͖̹̦̜̠̘̗̠̗͎͓̥̼ͅͅ.̵̢̗͚̦̫͔͗ͯ̾͊ͩ̎̃͛ͣ͐͢.̢̢̗̬̭̱͚̹̺̠̰̣̗̤̮̪̥̖̞ͪ̊͆̈́͋͊͛͌̓ͦ͊̓̿̐̍̄̀̚͞.̧ͫ̑̒͂͊̽̒̏́ͨ͜҉̤̱̗͇̱̮̣.̉̉͐ͦ̆́͊̔̔҉͟͟͢͏͓̲͚͕̤̞̦̥.̫̘̱̺̹̜͚͓̭̣̃̄ͧ́͑̎́͘.̵̡̝͇̜̪̝̀ͯ̾ͫ̋̂͊̇̍ͦ̿ͯ̓̀̕͢.̵̬̮̘̺̠̥̭͉̱̳͂ͫ̂̃́.̴̣͖̭͚̻̈́ͦͫͣ̄̿̆̅̓ͭ̕͝ͅ.̨̡͂̓͛͆͌̽҉͏̗͓̭̝̯̹̥͚͚̜̘̩̦͈.̶̧̃͂͊ͩ͑ͣ̐̑͛̅̈́͗͊͗ͧͥ̊̕͏̝̝̱̯̞̜͔̖̹͔̞̼͙͙.̧̝̪͎͙̯͖̣̘̭̫̞͖̇ͫ͛̉͐ͪͦͪͥ͡.̷̡̨̙͓̻͎̯͛̀ͬ̅ͦ̀͜.̸̢̞̩̞̯̫̳͉͈̙͙̜̲͙̝͙̣̣̘͌͗̓̈́̉̊̊̀̎̔̆ͬ͂̉̒ͫ.̇ͨ͒͑̀͏̶̬͚͔͈̮̻̮͍̫.̨̓͆̽ͤ͂̋ͪ̑̓͋̎̉̽ͩͣ̄͊͏̭̝̙͙͎̺̝̻̦͘ͅ.̸̺͈̖̮̭ͯ͑͒̊̾͘͘͟͠.̸̡̞͈̺̼͔̣̯͙̠̤̰̖͙̰̪̤̞͊̉͌ͭ̆ͧͣ̽͐ͣ͐̚͜͟͝ͅ.̸̴͖͙̥̩̖̪̗̭͍̲̭̙͚͔̭̅̂̂ͧͮ̓ͫ̋͗ͤ̚͠.̵̟̫̰͎̺̞̟͍̜̯̗͎ͮ̓͒͂ͩͧͦ́͛͡.͖͍͇̰̪̣̦̗͈̰̥͈̤̗̺̗̱̣ͦ̈́ͧ̈̌̓̇͌ͬ̉͋͑́́̚͟͠.̦̝̲͎̠̦̱̱̥͙͙ͬ̊̊̋̿̓͒̀̕.͚̩̻̱̬̗̰͕̳͎̓͆̐ͭ͌ͧ̈͆̄ͨ͛͒ͦ̈́́͞ͅ.̵̶̵̍͋̌͝͏̹̭͙̭̙͍̱̳͍͔̯̦ͅͅ.̭̟͉̣̗͍̞̱̻̞͍̟͛̒̾̿ͥ̍̃̍ͦ͐͢͝.̨̢͙͔̟͎̘͎̝̥̠̰̩͉̬̥̦̫̺̫̇͆ͭ͛̇̈́͒ͤͥ́ͯ́͋̔̚ͅ.̸̨͓̬̺̟͇͓̫͕͔̻̺̺̥͎̻̫͚͈̇̋̍ͭͥ̅ͮͤ̕͜ͅ.ͯ̆́̍͊ͫ͐̆́ͥͮͮ̉̿͏̪̻͉͔̳̠͢͢.ͯͣ̎ͩ̀̄͆̿̾̄̆̒́͒̀̊ͯͥ̎͢͏̠͕̺̰̱͇̖͘͘ͅ.̓ͫ̈̏̓ͬ̽̿͂ͪ̓̓̒̚̚͏̨̪̜̜̤͉̭͕̕͝.̸̨͎͓̥̲̗̲̰̩͓̞͉̳̬̬̩͚͈̤̇̔̏ͣͬͭͣ̈̓̒ͯͩ͆ͨͯ͜͞.̷̜͇͕̼͖͗ͤ͊͒̿ͨ̌ͬͯ̽͗́̕͠.͆ͤͫ͛͛̂͗͒̔͛̃ͭ̐̒͑͒̚̚҉͟͡҉͈̱̮̜̤̜͓̜͍͔̱̖̻̘͎̲̘ͅ.̇͆ͤͦ͋͗̓̕҉̪͕̠͎̮͍̙͖͖͇̪͓̹͔̩̫ͅ

Current Residence: Dark Kingdom, Eastern European Division.
Favourite genre of music: Moonlight Densetsu.
Favourite style of art: Manga, Animé, Eastern animation.
Operating System: Windows 7
MP3 player of choice: Media Player Classic.
Shell of choice: Dark and Edgy.
Wallpaper of choice: Dark Kingdom Themed.
Skin of choice: Pale.
Favourite cartoon character: Animé: Noba/Nova, Hanza Nukui, Ryū Kuzu Nephrite Sailor Jupiter Manga: Äs Nödt, Giselle Gewelle.
Personal Quote: We will not take chocolate partain.

Polish language level NATIVE by animeXcaso Language level ENGLISH INTERMEDIATE by Kyr-kun-chan Russian 3 by Faeth-design
Interests

Journal

No journal entries yet.

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconjupiternephritelover:
jupiternephritelover Featured By Owner 4 hours ago  New Deviant
thank you so much for joining Jupiter/Nephrite. and for sending fanart to the group =) there are some arts that i have never seen before :hug:
Reply
:iconghost-missingno:
Ghost-MissingNo Featured By Owner 4 hours ago
You're welcome ;)! I stumbled upon some of them when searching for specific things (Another Story and Animé stuff, etc)
I submit them in "Featured" rather than specific categories mainly because I can't pick between them :/, I believe you'd need to edit User's rights in group ^^;.

Also sorry for not replying to your other comments, gimme some time :XD:, I'll leave in Tuesday but will be sure to answer you all ^^;.
Reply
:iconjupiternephritelover:
jupiternephritelover Featured By Owner Edited 3 hours ago  New Deviant
that's okay. you can send them to the gallery. but just read the rules. lol. about the user's right in group.. i am not sure if i quite understand what you mean, but i do hope for your kind understanding that all groups has rules. i believe a group would turn chaotic if there is no rules =D, the target of the group, and its primarily is about Jupiter/Nephrite couple and i did gave out space for group couples along w/ them. but i do understand you helping out, and its nice to see art work that i have never seen or hidden somewhere...  so thank you for that. about my questions before, its okay. i actually have forgotten about what i asked days ago or not in my mind any more i guess.. Sweating a little... =)
Reply
:iconjupiternephritelover:
jupiternephritelover Featured By Owner 6 days ago  New Deviant
what do you mean by leave nephrite alone? 
Reply
:iconstarl:
Starl Featured By Owner Jun 26, 2015   Digital Artist
kto tyyyy
zukori here
Reply
:iconghost-missingno:
Ghost-MissingNo Featured By Owner 6 days ago
Już kiedyś mnie o to spytałaś na profilu Zukori :XD:, odpisałem że nikt ważny, na co Ty odpowiedziałaś że każdy jest wazny ^^;.

Cóż, jestem dość starym Pokéfanem, od Iszej generacji, gdy zobaczyłem anime na Polsacie (chociaż coraz mnie je lubię, szczególnie po takim chłamie jakim była najnowsza generacja..., albo IVta, która na długo odrzuciła mnie od Pokémonów -_-), w fandomie bywałem jako MissingNo., ale głównie na mniejszych forach, jak to Eduseeka gdzię byłem prawdziwym spamerem :XD:. Teraz mam na Valhalli konto, Ghost MissingNo., ale rzadko postuję ^^;. Mam taki nick, bo po dostaniu internetu (2005) odkrycie tricku z MissingNo., Pokémonem #000 zachęciło mnie do powrotu do nich :D. To mój ulubiony Pokémon :heart:.

Pewnie wypatrzyłaś mnie z profilu swojej koleżanki, Nid, prawda? Zapoznałem ją (chociaż to za dużo powiedziane... raczej zaspamowałem komentarzami :P) poprzez Lordiego (takiego nicku tam używał)/Lordofdragonssa, gdy postowaliśmy w dziale na 4szambie (forum obrazkowe, z jakiegoś powodu lepiej idzie mi postowanie tam ^^;) /vp/, które dośc pudpadło od ostatniego czasu.

Uff, musiałem napisać to od nowa, bo niechcący kliknąłem na odświerzenie -_-.
Reply
:iconperfumedoll:
Perfumedoll Featured By Owner Jun 18, 2015
Thank you for the faves :3
Reply
:iconghost-missingno:
Ghost-MissingNo Featured By Owner Jun 23, 2015
You're welcome :la:! Sorry I haven't did it sooner, but I have habit of not faving stuff often, for some reason ^^;.

Absolutely love how you depicted Äs Nödt (I think there are only two more like this on the whole DA) and how you draw Giselle Gewelle, it's pretty infrequent.
Reply
:iconperfumedoll:
Perfumedoll Featured By Owner Jun 23, 2015
Thank you again faves, you are too kind :3
I am glad you like my style haha
Reply
:iconperfumedoll:
Perfumedoll Featured By Owner Jun 15, 2015
Thank you so much for the lama
Reply
Add a Comment: